• info@turkmed.bg
  • +359 888 700 178
  • Хасково, ул. "Васил Друмев" 18

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Кънчеви Еко” ЕООД, действащо чрез уеб сайт „www.turkmed.bg“, наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Кънчеви Еко” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201527242 със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. 8-ми март № 16, имейл адрес: info@turkmed.bg, телефон: 0888700178

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Сайта”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е www.turkmed.bg и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „Сайта“.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „Сайта“ и да започват преговори за сключване на договор.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, телефонен номер и имейл адрес. Данните се събират, за да може „Сайта“ да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. „Сайта“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Сайта” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Сайта” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Сайта”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Сайта”, „Сайта” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Сайта”.

Чл. 9. „Сайта” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 10. „Сайта” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Сайта” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. „Сайта” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Сайта” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.